زنجیره ارزش

فرآیند بکاپ گیری

فرآیند تست های امنیت

فرآیند بکاپ گیری
فرایند تست های امنیت

فرآیند حقوق و دستمزد پرسنل

فرآیند طراحی و ساخت اپلیکیشن

فرآیند سفارش ساخت اپلیکیشن

طراحی اپلیکیشن
سفارش_طراحی_اپلیکیشن

فرآیند پشتیبانی مشتریان

فرآیند دریافت شکایات

پشتیبانی

فرآیند صفر تا صد قرارداد اپلیکیشن