رسالت سازمانی

  • به حداقل رساندن مدت زمان و کاهش هزینه های تولید اپلیکیشن های موبایل و کمک به تمامی کسب و کارهایی که نیازمند ارتباط بیشتر با کاربران/مشتریان خود می باشند. 
  • اشتغال زایی و کمک به شرکت هایی که در حوزه های نرم افزاری فعالیت می کنند اما به هر دلیلی نمی خواهند در حوزه موبایل سرمایه گذاری های سنگینی انجام دهند.
  • فراهم سازی بستری جهت رشد و توسعه دانش نیرو های بومی.